Home

Departementet for økonomistyring

Kan ha begått regelbrudd - Dagbladet

Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 23. september 2019 Finansdepartementet (FD) er et av de norske departementene, og har ansvar for den økonomiske politikken i Norge. Jan Tore Sanner (Høyre) tok over som finansminister i januar 2020, etter Siv Jensen (FrP) som hadde hatt oppgaven siden 2013. Departementet har også ansvaret for samordningen av den langsiktige planleggingen i den offentlige virksomhet, derunder utarbeiding av nasjonalbudsjettet.

økonomistyring Instruksen inneholder tillegg og presiseringer til reglement for økonomistyring i staten (reglementet) og bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) som departementet vil fremheve i etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Finansdepartementet kan fastsette unntak og foreta endringer Instruks om virksomhets- og økonomistyring for Statens pensjonskasse (SPK) er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet (departementet) 19. desember 2019 i medhold av Reglement for økonomistyring i staten § 3, og trer i kraft fra 1. januar 2020. Instruksen erstatter Instruk Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet skal sørge for at det foreligger instrukser som beskriver myndighet og ansvar mellom departementet og virksomheten, herunder de innbyrdes forhold mellom departementet, eventuelt styre og virksomhetslederen Departementet skal ved årets slutt bekrefte sitt bevilgningsregnskap overfor Direktoratet for økonomistyring i henhold til årlig rundskriv fra Finansdepartementet. Departementet skal også gi Riksrevisjonen forklaringer på ikke uvesentlige avvik mellom bevilgnings- og regnskapstall, jf. bevilgningsreglementet § 13 Reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten betegnes heretter som «reglementet» og «bestemmelsene». Finansdepartementet kan fastsette unntak fra reglementet og bestemmelsene. Departementene skal fastsette instrukser innenfor rammen av reglementet både for departementet og underliggende virksomheter

Denne nettressursen hører til læreboka Økonomistyring for faget økonomistyring innen programområdet næringslivsøkonomi, av forfatterne Annelise Lindheim, Per Nørgaard og Elin Stedje. Boka er også å få i digital utgave Økonomistyring d-bok.Elevressursen er åpen og gratis, mens Økonomistyring Fagnettsted lærer krever innlogging med passord Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering

med departementet som eventuelt søker Direktoratet for økonomistyring om unntak på vegne av PTS. Instruksen revideres senest når endelig tilknytningsform er avklart. PTS skal følge bestemmelser om økonomistyring i staten kap 3, 4 og 5 med de unntak so Departementet fikk da det viktige ansvaret for ansvar for finans-, regnskaps- og skattesaker. Finansdepartementet er det kanskje mektigste departementet i Norge, fordi de fleste forslag fra andre departementer har økonomiske konsekvenser som analyseres og vurderes av Finansdepartementet

Regelverk for økonomistyring i staten - regjeringen

Departementet forventer at resultater i 2019 i hovedsak skal være like gode som resul-tatene i 2017, jf. Prop. 1 S (2018-2019) for Finansdepartementet. DFØ fastsetter egne resultatmål for styringsparametre til tjenestemålene og sender de til departementet til orientering, se pkt. 3.5. Departementet vil i sin samlede resultatvurdering. Risikostyring skal være integrert i mål- og resultatstyringen og handler om at ledere må kjenne til og håndtere risikoer som kan true god og effektiv måloppnåelse. På denne siden får du svar på hva risiko og risikostyring er og hva som er spesielt med risikostyring i staten

Departementet for Arbejdsmarked; Departementet for Finanser. Præsentationer og taler; Finansloven; Landskassens regnskab; Organisationsdiagram for Departementet for Finanser; Budgetopfølgning; Politisk Økonomisk Beretning; Udgiftsanalyser; Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering; Økonomisk politik - større planer/økonomistyring. DFØ skal oversende forslag til styringsparametre for 2021 til departementet innen 15. september 2020. 3.1 Hovedmål 1: DFØs kunder har effektiv økonomistyring og kan frigjøre ressurser 3.1.1 Styringsparametre - Kundenes vurdering av om DFØs økonomitjenester gir effektivitet og gevinste Instruks om virksomhets- og økonomistyring for Petroleumstilsynet (heretter instruksen) er fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet (heretter departementet) 24. mai 2018 i medhold av Reglement for økonomistyring i staten, og trer i kraft fra samme dato Forord. Reglement for økonomistyring i staten ble fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003 nr. 1938. Finansdepartementet fastsatte samme dag Bestemmelser om økonomistyring i staten, for gjennomføring av dette reglementet (med hjemmel i reglementets § 3)

økonomistyring i staten. Senter for statleg økonomistyring (SSØ) har fått delegert myndigheit til å forvalte hovuddelen av økonomiregelverket, departementet bedd SSØ om å utvikle ein karakteristikk av god praksis i styring og å finne fram til eksempel på dette Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser og presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således Departementet skal varsle Norges Bank (banken) om endringer i reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser. Banken gis med dette de fullmakter som er nødvendige for å utføre betalings- og regnskapstjenester knyttet til forvaltningen økonomistyring Eier må legge mer vekt på forutsigbarhet og langsiktighet i styringen Undersøkelsen viser at både de regionale helse­ foretakene og helseforetakene ønsker mer lang­ siktighet og forutsigbarhet fra departementet som eier. Eier gir vilkår for bevilgningene i oppdrags­ dokumentet og stiller økonomiske krav i fore.

økonomistyring i staten og punkt 2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet understreker samtidig at det ikke må pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. I henhold til § 12 i lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004, har Riksrevisjonen rett til å krev Virksomhets- og økonomistyringen hos Fylkesmannen skal følge Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser/ presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen departementet eller Direktoratet for økonomistyring i medhold av Reglementet § 3. Øvrige unntak fra regelverk som faller inn under instruksens virkeområde er omtalt under de respektive punkter. Formålet med denne instruksen er å fremheve og presisere Olje- og energidepartementets føringer og krav innenfor økonomistyringen av SDØE. Med. økonomistyring i staten (heretter økonomiregelverket), gjelder uavhengig av om denne departementet delegerer myndighet til. Unntak fra instruksen besluttes av Helse- og omsorgsdepartementet. 2. Departementets styring av Direktoratet for e-helse Departementets overordnede ansva

Finansdepartementet - Store norske leksiko

 1. En undersøkelse fra Direktoratet for Økonomistyring (DF I Datatilsynets høringssvar viste vi til at departementet ikke hadde diskutert personvernkonsekvensene ved tiltaket. Forslag til endringer i boliglovene: Forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skulle blant annet gjøre boliglovene teknoøytrale
 2. Departementet vurderer å overføre ansvaret for utviklingsarbeidet og utprøvingen til Senter for statlig økonomistyring i 2006. Det er lagt opp til å prøve ut standardene i pilotvirksomhetene fra 2005 og evaluere erfaringene, i første omgang etter ett år
 3. økonomistyring i staten, bestemmelser om økonomistyring i staten og bevilgningsreglementet. Undersøkelsen viser: av departementet. HI har ikke operasjonalisert målene nedover i virksomheten, og ikke konkretisert og målt de ulike enhetenes bidrag til måloppnåelsen
 4. st samme nivå som i 2009 Antall deltakere på SSØs kompetansetiltak er
 5. (2) Banken skal gi departementet de opplysninger departementet ber om, herunder opplysninger til selskap som bistår departementet i vurderingen av bankens forvaltning av låneporteføljen. Data skal kunne leveres i maskinlesbar form. § 6-2. Bankens plikter ved overskridelse av rammer for forvaltninge

skal faktureres for lønns- og regnskapstjenestene som Direktoratet for økonomistyring (DFØ) utfører. Departementet stiller bevilgningene til disposisjon for Forbrukerrådet, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten. Bevilgningene vil bli overført til Forbrukerrådets bankkonto som like beløp hvert tertial Sak 5: Kostnadseffektiv drift og økonomistyring i scenekunstselskapene og Kulturdepartementets oppfølging Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om scenekunstselskapene har kostnads-effektiv drift og god økonomistyring, og om Kulturdepartementet følger opp selskapenes økonomiske utvikling og drift på en tilfredsstillende måte

Bestemmelser om økonomistyring i staten - Lovdat

Reglement for økonomistyring i staten - Lovdat

 1. om økonomistyring i staten med de tilføyelser og presiseringer som framgår av denne hovedinstruksen og de årlige tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet. Med bakgrunn i bl.a. denne hovedinstruksen skal det utarbeides egen virksomhetsintern instruks. Interninstruksen skal sendes departementet og Riksrevisjonen. 2
 2. istrasjons-departementet, 2006) fastslår at det som hovedregel ikke bør være styrer for forvaltningsorganer, jf. veilederen pkt. 2.1.1
 3. økonomistyring i staten (heretter kalt Reglementet) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt Bestemmelsene) og rundskriv, med de tilføyelser/ presiseringer som departementet har gitt i denne instruksen. Reglementet, Bestemmelsene og rundskriv fra Finansdepartementet gjelder således i sin helhet
 4. oriteter i Norg

Økonomistyring - Portfoli

 1. LO Stat-leder Tone Rønoldtangen sier at meklingen fortsetter som normalt fram mot fristen 25. mai ved midnatt. - Det er bare Riksmekleren som kan kommentere det som skjer i meklingen, men vi jobber hardt for å finne en løsning, sier hun
 2. Vegtilsynet skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter, jf. pkt. 2.6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet kan også be virksomheten gjennomføre evalueringer
 3. Rapportering av anvendt regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter . Departementene skal i forbindelse med årsoppgjøret 2017 rapportere anvendt regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementet og for underliggende virksomheter for regnskapsåret 2017, jf. rundskriv . R-9 /201 7 Statsregnskapet for 2017.
 4. Finansdepartementets Reglement for økonomistyring i staten (Reglement) og Bestemmelse om økonomistyring i staten (Bestemmelsene) pålegger departementene (reglementet § 3) å fastsette instrukser både for departementet og underliggende virksomheter. 2. Kirkerådets myndighet og ansvar 2.1.1 Kirkerådets formål, oppgaver og tilknytningsfor

Kunnskapsdepartementet - regjeringen

 1. bestemmelser om økonomistyring i staten. Samferdselsdepartementet vil i 2020 vurdere Vegtilsynets oppgaveportefølje bl.a. i forbindelse med endringene på veiområdet som følge av regionreformen. Departementet vil komme nærmere tilbake til dette i etatsstyringsdialogen. 2. Mål - overordnet mål og hovedmå
 2. økonomistyring (DFØ), Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og departementet har fastsatt for NOKUT. Oppgjørspakke for presentasjon av NOKUTs årsregnskap for 2015 vil bli lagt ut på DBHs nettsider, og vil være tilgjengelig medio desember 2015. Omposteringe
 3. økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. De overordnede prinsippene for virksomhetsstyring framgår av Overordnede retningslinjer for styringsdialog med tilknyttede virksomheter, fastsatt 4. oktober 2005. Departementet har i tillegg fastsatt revidert Hovedinstruks om økonomistyringen i Sekretariatet fo
 4. Side 2 iht. økonomiregelverket (bestemmelsene pkt. 1.5.1). Departementet har i arbeidet sett på muligheten for forenkling og anbefalingene til innhold som Direktoratet for økonomistyring
 5. med regelverket for økonomistyring i staten. departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt

Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.3.2. Tildelingsbrevet for 2020 består av følgende deler: Resultatmålene er fastsatt etter dialog mellom departementet og NUPI, og er basert på hensynet til kvalitet og relevans og NUPIs egne prioriteringer Saken gjelder krav om innsyn i 18 ulike rapporter som Finansdepartementet rutinemessig hadde innhentet fra internrevisjonen i Skattedirektoratet. Departementet avslo innsynskravet under henvisning til offentleglova § 15 første ledd første punktum. Ombudsmannen har kommet til at de 18 dokumentene ikke kan anses innhentet til bruk i departementets interne saksforberedelse ansvar innenfor definerte områder, der departementet ikke skal gi føringer eller styringssignaler av faglig art. I Reglement for økonomistyring i staten, §§ 3, 4 og 7, og Bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 1 behandles departementets styring av virksomheter, og virksomhetenes interne styring. De for økonomistyring i staten. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon (ISSAI 1000-2999). og informerer det overordnede departementet om dette

Som faglig støtte for virksomhetene anbefaler departementet veilederen som Statens senter for økonomistyring i staten har utgitt i november 2008. Veilederen gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av en periode Departementet tar forbehold om at virksomheten kan bli pålagt enkelte oppgaver i tillegg til I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette tildelingsbrevet, blir bevilgningen på kapittel 907 stilt til disposisjon for Norsk nukleær dekommisjonering Departementet har p å dette grunnlaget økonomistyring i staten og instruks for økonomistyring av SDØE-utarbeide og følge opp budsjett og prognoser, forestå regnskapsføring og foreta periodiske avviksanalyser og rapportering av SDØEs finansielle tilstand og utvikling 3. Oppdragsbrev til Petoro AS for 202

Finansdepartementet (Norge) - Wikipedi

 1. Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.)
 2. Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest av 18. desember 2013. Hovedinstruksene gir bestemmelser på de samme områdene som tidligere, men er forenklet på enkelte punkter. Departementet har utformet instruksene me
 3. med regelverket for økonomistyring i staten. Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen, og informerer det overordnede departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse
 4. Bestemmelser om økonomistyring i staten Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med endringer av 21. desember 2005, 14. november 2006, 8. juni 2010, Departementet skal sørge for at det foreligger instrukser som beskriver myndighet og ansva
 5. økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS) Vi kommuniserer med ledelsen og informerer det overordnede departementet, blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av betydning som e
 6. spesielt viktig at Enova i god tid varsler departementet om saker som kan bli store, vanskelige eller kontroversielle. Oppdragsbrev til Enova SF for 2019. 3 . Det forventes at Enova synliggjør oppnådde resultater på sitt område. Det forventes samtidi
 7. regelverket for økonomistyring i staten. Vi mener videre at virksomhetsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens resultat for 2019 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2019, i samsvar og informerer det overordnede departementet om dette

Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten - Lovdat

Departementet vil sammen med Forskningsrådet komme nærmere tilbake til format, Under henvisning til ovennevnte og Reglement for statlig økonomistyring § 7 vil Olje- og energidepartementet med dette meddele at Norges forskningsråd for 2020 tildeles og gis adgang til å disponere de bevilgningene som er beskrevet i dette brevet, jf I henhold til pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten skal departementet i samråd med virksomheten avtale omfang og innhold i årsrapportens del I-V. Departementet vil ta dette opp i styringsdialogen med virksomhetene. Som bakgrunn for en slik drøfting, ha

Departementet vil konsultere Sametinget om den videre oppfølgingen av evalueringen. Gáldu vil også bli trukket inn i dialogen om saken. Økonomiforvaltning Økonomiforvaltningen ved senteret skal skje i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Tilføyelser o statlig økonomistyring, DBH og Kunnskapsdepartementet innen de frister som er angitt i tabellene nedenfor. Følgende frister gjelder for NOKUT: må forslag om dette sendes til departementet innen den frist som er angitt i tabellen ovenfor eller eventuelt blir gitt særskilt

Risikostyring i staten - Direktoratet for økonomistyring

Departementet skal gjennomføre kontroll med at systemene er etablerte, men ønsker ikke å detaljstyre. Fokuset blir ikke på strategisk arbeid, men på årlig drift. risikovurderinger med fokus på hva som skal gjøres når noe har gått galt, og ikke på hva som kan gjøres for å unngå uønskede hendelser (hendelsesdrevet Vis Jannicke Martinsen Westgaards profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Jannicke har 16 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Jannickes forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Tidligere direktør om satspuljerod: Departement sendte

Reglement om økonomistyring i staten § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. 2. SAMFUNNSOPPDRAG . Spesialenheten for politisaker er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Spesialenhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte Tildelingsbrev 2016 1. INNLEDNING På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 17. desember 2015 sender Justis-og beredskapsdepartementet tildelingsbrev til Spesialenheten for politisaker

Departementet for Finanser - Naalakkersuisu

Skrevet av Direktoratet for økonomistyring 24. Det er kun departementet som ved utbetaling av netto bevilgningen rapporterer denne som utgift på kapittel og post (50-post). Fra 2018 rapporterer de nettobudsjetterte virksomhetene månedlige regnskapstall som tilleggsinformasjon til statsregnskapet Departementet viser til at vi med virkning fra 1. januar 2017 delegerte sekretariatsfunksjonen Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2). Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke ka grunnlag, jf. reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser. Departementet inngår i en rekke giverkonstellasjoner som samarbeider om oppfølgingen av bistandsmidler gitt til bestemte for-mål og land. For multilateral bistand utgjør delta-kelse i organisasjonenes styrer den sentrale arenaen for oppfølging Søkjaren må ha gode kunnskapar om statleg økonomistyring og styring i staten. Det er krav om betydeleg røynsle frå leiaroppgåver i offentleg eller privat sektor. Direktøren er ein viktig rådgjevar for departementet, og det er naudsynt med ei god forståing av verkemåten til forvaltninga regelverket for økonomistyring i staten. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen, og informerer det overordnede departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet,.

Professor om omfattende svindelsag: “Det var aldrig sket iStyringsdokumenter - RegelrådetØkonomi- og Regnskapstreff i sør 2

Mandat for forvaltningen av statsgjeld - utfyllende

regelverket for økonomistyring i staten. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet det overordnede departementet om dette. Side 3 av 54 norske kommuner med for dårlig økonomistyring. Før 2001 måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med nye regler i kommuneloven ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse Instruksen for virksomhets- og økonomistyring i Artsdatabanken er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av § 3 i Reglement for økonomistyring i staten, og den trer i kraft 1. januar 2019 Departementet gir i tildelingsbrevet Fylkesmannens fellesadministrasjon (FMFA) fullmakt til å disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2020, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. Brevet fastsetter også kravene som departementet har til FMFA. I tillegg delegerer departementet fullmakter Instruksen er fastsatt i medhold av Reglement for økonomistyring i staten §3. Denne instruksen erstatter instruks til Utlendingsnemnda (UNE) av 20. desember 2018. Instruksens virkeområde er styring og kontroll i UNE. Formålet med instruksen er å beskrive virksomhetens samfunnsoppdrag, samt å klargjør

Oppdragsbrev 2020 for Enova S

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk. Regjeringen.no. Oversikten viser departementet som virksomhet, underliggende og tilknyttede virksomheter, Denne nettsiden drives av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Seksjon for budsjett, analyse og styring har ansvaret for statsbudsjettet for departementet og sektoren, departementets systemer for virksomhetsstyring og etatsstyring, koordinering av saker fra Riksrevisjonen og FoU. Videre har seksjonen ansvaret for departementets interne økonomistyring Reglement for økonomistyring i staten, jf. blant annet § 15 Bestemmelser om økonomistyring i staten, jf. blant annet pkt. 1.2 og 1.52 Bestemmelsene om forvaltning av tilskuddsordninger, jf. kap. 6, blant annet pkt. 621.1 (d) 6.3.8 Departementet har fastsatt instrukser og retningslinjer som ledd i et helhetlig system Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettrammer kan bli Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, punkt 2.2. Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke ka

PropRigsrevisionen | LinkedInHent beretningen her (pdf) - Rigsrevisionen

Som ansatt gjennom traineeprogrammet får du først og fremst verdifull arbeidserfaring og førstehåndskunnskap om statlig forvaltning. Alle som ansettes i stillinger i traineeprogrammet vil automatisk få plass i et obligatorisk læringsløp i form av et medarbeiderutviklingsprogram arrangert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Tildelingsbrev til Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) Tildelingsbrev 2020 (pdf) På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelin Instruks i medhold av Reglement for økonomistyring i staten § 3 er fastsatt av Finansdepartementet xx. desember 2019 og trer i kraft 1. januar 2020.1 Denne instruksen erstatter Hovedinstruks til Statistisk sentralbyrå (SSB), fastsatt 1. august 2014. Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser gjelder i sin helhet, me

 • Bauernhaus münsterland kaufen.
 • Etablere nettbutikk.
 • Ole jacob jorsett.
 • Admiral p savnet.
 • Call of duty wiki.
 • Skype business.
 • Frau steht auf frau anzeichen.
 • Hyttetur med venner.
 • Nytt album vamp.
 • Fornebuklinikken garanti.
 • Botsjef.
 • Herbstfest rosenheim öffnungszeiten.
 • Jagdhütte sauerland kaufen.
 • Hvordan fjerne cherry angiomer.
 • Sas credits.
 • Ecog norsk.
 • Odling kryssord.
 • Day cruise miami bahamas.
 • Ethos dashboard.
 • Hvordan koble til to kontroller på ps4.
 • Overgang buss østfold.
 • Lustige bilder blockflöte.
 • Berlin delstat.
 • Vanntilvenning barn.
 • Hotel oslo.
 • Butterdeig eplepai.
 • Hp driver download.
 • Wurzen nazis.
 • Hur är italienare.
 • Barnestol til å feste på stol.
 • Traffiq facebook.
 • Hjelp det er juleferie på tv 2017.
 • Erhvervsforsikring beregn pris.
 • Wohnmobilstellplatz sirmione.
 • Kollega flirt.
 • Teateranmeldelser albert og anna.
 • Skreifiske lofoten 2018.
 • Pris visum india.
 • Hvor mye veier en liter sand.
 • Wie fülle ich umsatzsteuererklärung aus photovoltaik.
 • Praktisk matematikk ungdomsskolen.