Home

Akan avtale mal

Individuell Akan-avtale i Virksomheten AS Denne avtalen er inngått mellom _____ (arbeidstaker) og Virksomheten AS v/_____(leder) Avtalen gjelder fra dags dato og to år framover. Avtalen vurderes første gang (dato) Følgende personer deltar i oppfølgingen Vedkommende har i så fall blitt enig med arbeidsgiver om en individuell Akan-avtale som innbefatter prøvetaking i tilfeller der det anses som nødvendig. Prøvesvar tatt i denne sammenheng kan bare brukes som ren oppfølging av Akan-avtalen, f.eks. som grunnlag for å intensivere innsatsen/hjelpen eller som grunnlag for å avslutte tiltak Individuell Akan-avtale 22 Oppbevaring av dokumenter 24 Ansvar og roller i en individuell Akan-avtale 25 Noen råd om håndtering av narkotikasaker 27 Noen råd om håndtering av medikamentavhengighet 27 Ansvar og forankring av det forebyggende arbeidet 28 Forslag til representanter i utvalget 29 Roller og ansvar 30 Pengespill og dataspill 3 RETNINGSLINJER INDIVIDUELLE AKAN-AVTALER En individuell AKAN-avtale er et tilbud fra Alta kommune om støtte til en medarbeider med rus- eller pengespillproblemer. Nærmeste leder med personalansvar, sammen med AKAN-kontakt og bedriftshelsetjenesten, har ansvaret for arbeidet med individuelle AKAN-avtaler Last ned mal til låneavtale her. Her kan du laste ned malen til låneavtale om lån fra aksjonær til selskap, denne kan justeres og korrigeres etter ditt behov. Malen er laget i OpenOffice, men er tilgjengelig både i Open Office og Word format. Du finner malen på nedlastingssiden du kommer til ved å bruke lenken under: Last ned her

Trenger du en avtale? Men du synes det er dyrt å gå til advokat for å få satt den opp og er heller ikke sikker på at du klarer å skrive avtalen godt nok selv. Da kan du finne mye hjelp på internett. Bruker du lenken Juridiske blanketter på Paragrafen, finner du mye å velge i. Veldig mye av dette er gratis Oversikt over maler på rammeavtaler som er tilgjengelig på våre nettsider Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale AKAN-avtalen er et viktig virkemiddel i HMS-arbeid og inngår i bedriftens kvalitetssikrings system. AKAN-avtalen er et tillegg til bedriftens arbeidsreglement. 2 Målsetting AKAN har ikke et avholdsformål. Hensikten med AKAN i Levanger Kommune er å opprette et rusfritt arbeidsmiljø,.

AKAN AKAN. AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk, er et samarbeid mellom LO, NHO og staten.Forebygge rus- og avhengighetsproblemer. Gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i rusmiddelbruk og spilleavhengighet samt tilby hjelp til ansatte ved virksomheten Individuell AKAN-avtale Denne avtalen er inngått mellom _____(arbeidstaker) og Hustadvika kommune v/ _____ (nærmeste leder) Avtalen gjelder fra dags dato og i to år fremover. Avtalen vurderes første gang _____ (dato) og skal tas opp til evaluering etter behov, og senest innen 3 måneder Individuelle AKAN-opplegg kan også opprettes på arbeidstakerens eget initiativ, eller etter oppfordring fra leder eller kollega. Det skrives en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og AKAN-hovedkontakt og sykepleier/lege fra Enhet for BHT er til stede. Avtalen skal være et arbeidsredskap i AKAN-opplegget Da trenger du en god avtale. Her har du en mal som kan brukes i de fleste freelance- og konsulentoppdrag. Tjenester. Full stack-utvikler Front end-utvikler Back end-utvikler App-utvikler Webutvikler Grafisk designer Innholdsprodusent Prosjektleder Digital markedsfører Analytiker Alle kategorier Innholdsfortegnelse Forord 3 Akan-politikk 4 Organisering av Akan-arbeid 7 Akan-kontaktens rolle 10 Praktisk Akan-arbeid 11 Verktøy i forebyggende Akan-arbeid 12 Retningslinjer for personrettet arbeid 13 Individuell samtale 15 Vedlegg 1: Første advarsel 16 Vedlegg 2: Andre advarsel 17 Vedlegg 3: Akan-avtale 1

FORSLAG TIL INNHOLD I EN AKAN-AVTALE AKAN-avtale mellom Eigersund kommune og _____ 1. NN er gjort kjent med Eigersund kommune sitt reglement for behandling av saker om rusmisbruk. 2. NN forplikter seg til å samarbeide med sin nærmeste overordnede, AKAN-kontakt og HMS-tjenesten om opplegget i denne avtalen AKAN kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, opprinnelig Arbeidslivets komité mot alkoholismeog narkomani, er en organisasjon opprettet i 1963 som et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten for å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp. Komitéens daglige drift administreres av et sekretariat i Oslo AKAN-avtale, skal denne få et nytt tilbud om dette. Ønsker arbeidstaker ikke ønsker å inngå AKAN-avtale, er alternativet at forseelsen behandles som et brudd på tjenesteplikten. Saken oversendes i så tilfelle til Seksjon for rekruttering og personal og behandles i samsvar med tjenestemannslovens bestemmelser

Rusmiddeltesting Akan

Gratis mal for låneavtale JIThomasse

 1. IA-avtalen 2019-2022. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18. desember 2018 den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). The IA Agreement in English and Polis
 2. Avtalen omfatter avtaleteksten samt følgende vedlegg: Vedlegg 1: Arbeidsgruppe - Team Mediebyrå 2. Varighet og oppsigelse. Denne kontrakt gjøres gjeldende fra og med - seks - måneders gjensidig oppsigelse. Partenes rettigheter, plikter og ansvar i henhold til avtalen gjelder uendret i oppsigelsestiden
 3. dre enn 10 ansatte; Betalingpå
 4. Du finner mal for privat avtale om barnebidrag her. Fyll ut skjemaet ved å svare på spørsmålene som kommer frem. Skifteavtale - Prejudisiell rettsavgjørelse om bindende inngått skifteavtale gjøres til ny skifteavtale når vi etterlever den offentlige forpliktelsen - etterlever den
 5. Det finnes flere måter å sette opp en agenturavtale på og betingelsene kan variere mye i ulike avtaler. Provisjonsbetingelser, eksklusivtet, også kan være ulikt i ulike kontrakten. Nedenfor følger en mal - ikke en fasit. Vi anbefaler dere å benytte jurist før inngåelse av en agenturavtale
 6. (Skjema basert på mal fra Akan 2019) Tiltak: Hvis det er behov for nye tiltak eller justeringer av avtalte tiltak, oppdateres Akan-avtalen skriftlig. Signatur. Momentliste. Enhver Akan-avtale skal være tilpasset individuelt for å sikre best mulig oppfølging for vedkommende
 7. AKAN avtale er et tilbud til ansatte som har utviklet, eller er i ferd med å utvikle, et problematisk forhold til rus eller spill. AKAN avtalen skal sikre tett oppfølging over en gitt periode. Akan-avtalen er bindende både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette innebærer a

AKAN-avtalen skal personkontaktens rolle utformes. - Personkontakten kan søke veiledning fra hovedkontakt og bedriftshelsetjenesten. - Ved brudd på avtaler må personkontakten samarbeide med hovedkontakt og bedriftshelsetjenesten. Personkontakten skal gi vedkommende hjelp og oppmuntring i arbeidet med problemene Sluttavtale mal Nedenfor følger de punktene som er vanlige å ha med i en sluttavtale, med eksempel på hvordan teksten til de forskjellige punktene kan utformes. Mellom selskapet og arbeidstaker er det inngått følgende fratredelsesavtale som erstatter oppsigelse Guide: Slik skriver du en gyldig kontrakt. En kontrakt er en skriftlig avtale om et gitt forhold. Det finnes kontrakter til å regulere de fleste forhold, men blant de vanligste er leiekontrakter, ansettelseskontrakter og frilanskontrakter, som fastsetter og regulerer et forhold mellom to eller flere parter (Aksjonærene kan avtale andre ting de mener har betydning for forholdet mellom aksjonærene og denne avtalen) Denne avtalen er hemmelig og skal ikke vises eller gjengis for andre enn aksjonærene. Ved brudd på avtalen eller noen av de forhold som avtalen regulerer, kan den likevel brukes i rettslig sammenheng, bl.a. som bevis

Gratis kontrakter på internett Paragrafen

Eksempler på avtaler For deg som jobber med å utvikle, beskytte eller utnytte en innovasjon kommersielt. Avtaleeksemplene er ment som inspirasjon og for å gi dere tips til hva dere bør forhandle om og regulere i ulike situasjoner eHåndboken for Oslo universitetssykehus. Viser maks 10. Skriv flere ord eller trykk 'Enter' for å se full list Avtale er 6 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp avtale i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Ordne, Dea 2. Utform skriftlig avtale - det hjelper et godt stykke på veien. Skifteavtaler kan inngås formløst og muntlig. Mange skilsmisseoppgjør skjer også på den måten, uten at dette medfører noen problemer. Det er likevel slik at muntlige avtaler kan skape uklarheter i hva som faktisk ble avtalt

Rammeavtaler - maler Anskaffelser

Avtalen inneholder da de materielle betingelsene som skal regulere en frivillig avvikling av ansettelsesforholdet. En arbeidstaker vil ikke ha krav på en slik avtale, men en del arbeidsgivere som har økonomi til det, tilbyr sluttavtaler i én eller annen form. Innholdet i disse avtalene varierer fra virksomhet til virksomhet Eksempel på avtale for salg/kjøp av næringsvirksomhet. Avtaleeksempelet må tilpasses den enkelte situasjon, og det kan tenkes at det foreligger behov i den enkelte situasjon som ikke er regulert i dette eksempel. Last ned fil: Avtale om kjøp - salg av næringsvirksomhe FN-sambandet / Om-FN / Avtaler / Miljø og klima / Parisavtalen Sist oppdatert: 20.02.2020 Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene Avtalen skal sikre at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Gjennom klare og tydelige avtaler beskytter du opplysningene til de registrerte, noe som bidrar til større tillit til hvordan deres personopplysninger blir behandlet

•Sak 1: Ansatt har hatt fravær pga alkohol, Akan-avtale, gitt flere advarsler, den ansatte pålagt strammere behandlingsopplegg, BHT involvert •Sak 2: Ansatt har møtt beruset på jobb ved flere anledninger og har hatt manglende tilstedeværelse pga alkohol, har fått flere tilrettevisninger og oppfølging fra leder, arbeidsgive med individuelle AKAN - avtaler er nærmeste leder ansvarlig, og deltar i utforming, oppfølging og evaluering av opplegget sammen med AKAN - kontakt og bedriftshelsetjenesten. Lederen skal følge opp den berørte medarbeideren i det daglige arbei det og vurdere behovet for eventuell I stedet inngås det en avtale om at renholdsleverandøren kommer et bestemt antall dager i uken og foretar nødvendig renhold. Dette er ingen rammeavtale, men en avtale om en tjeneste som løper til den blir sagt opp, eller til det tidspunktet som er avtalt i kontrakten, uten at det er behov for at oppdragsgiver gjør bestillinger på avtalen Akan-avtalen er dynamisk og må sees på som en prosess som vurderes fra person til person og fra situasjon til situasjon. Dersom Akan-avtalen brytes, må dette følges opp. Teamet rundt vedkommende må samles og finne ut hva som har skjedd, og på bakgrunn av det vurdere om Akan-avtalen skal korrigeres og fortsette eller om avtalen skal avsluttes

Maler for arbeidsavtale - Arbeidstilsyne

Hva kan vi avtale i ektepakten? Det er viktig at dere har god kjennskap til reglene før dere oppretter en ektepakt. Det er ekteskapsloven kapittel 9 som bestemmer hva dere kan avtale. Det kan være en god investering at dere får hjelp av en advokat til å sette opp ektepakten Avtale om stikkledninger over annen eiers grunn Når private har behov for å legge ledninger over privat grunn, må de selv sørge for at retten blir tinglyst. Ved opprettelse eller endring av eiendom, skal slik rett være sikret etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 første ledd, annet punktum , før kommunen gir byggegodkjennelse Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale som ble vedtatt under klimatoppmøtet 12. desember 2015 i Paris.Avtalen består av bestemmelser for blant annet reduksjoner i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling.Alle verdens land har sluttet seg til avtalen, men USA har meldt seg ut med virkning tidligst fra november 2020

AKAN-avtale - Levanger kommun

Partene lager avtalen selv. Det er opp til partene å finne et format og innhold på samarbeidsavtalen som passer for dem og det aktuelle prosjektet. Som hjelp har vi laget noen eksempler på samarbeidsavtaler som kan brukes som utgangspunkt. Tre måneders frist Dato for avtale: Disposisjonsrett. Arbeidstaker har den fulle bruksrett til bilen så lenge denne avtale gjelder. Arbeidstaker har i henhold til denne avtale rett til også å bruke bilen til privat kjøring i fritid og ferie. Arbeidsgiver har likevel rett til å disponere bilen etter nærmere avtale med arbeidstaker, f.eks. under ferier

AKAN-avtalen åpner også for at arbeidstakere på eget initiativ kan be om hjelp for et rusmiddelproblem, og eventuelt få opprettet et uformelt AKAN-opplegg. De som deltar i et behandlingsopplegg på frivillig basis, står til enhver tid fritt til å trekke seg fra behandlingen Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Hvis en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker Parisavtalen er en internasjonal avtale om klimapolitikk. Den ble vedtatt som en juridisk forpliktende avtale under rammeavtalen Klimakonvensjonen på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015. Avtalen har tre overordnede mål (Parisavtalen, artikkel 2): Å begrense global oppvarming til «godt under» 2 °C, men helst til 1,5 °C, sammenliknet med førindustriell tid Starter flere selskap sammen, er det mye å tenke på. Det er også viktig å tenke på fremtiden, når det enten går veldig bra eller ikke går i det hele tatt. En aksjonæravtale setter rammer for hvordan aksjonærene skal forholde seg til hverandre. Her får du en enkel innføring

AKAN retningslinjer for Verdal kommune ; Andre saksdokumenter: Ingen. Saksopplysninger: Kommunens AKAN reglement ble vedtatt i 2012. Det er skjedd utvikling innenfor AKAN området og i dag omfatter AKAN også bruk av penge- og dataspill som har negative konsekvenser for arbeidsplassen. Dette er ikke inkludert i kommunens AKAN reglement Det er derfor viktig at avtalen mellom partene eksplisitt regulerer slike situasjoner, slik at begge parters interesser ivaretas på en klar og tydelig måte. Fratreden. Mange bonusavtaler inneholder krav til at arbeidstaker befinner seg i «..uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet.» Forskudd på arv - Lag avtale 14. august 2014; FORSKUDD PÅ ARV: Hvis ett av barna får hytta som forskudd på arven, hvordan påvirkes det endelige arveoppgjøret? Arveoppgjør har ført til mange familiekrangler gjennom tidene. God kommunikasjon kan dempe konfliktene. Arveavgiften. Dersom avtalen ikke oppfylles etter sitt innhold og det skyldes leverandøren, kan oppdragsgiver ha et berettiget ønske om å komme seg ut av kontrakten, da behovet ikke blir oppfylt. På den andre siden står hensynet til leverandøren som har innrettet seg i henhold til kontrakten ved for eksempel å ansette medarbeidere, investere i utstyr og lokaler og regnet med en viss fortjeneste

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Frivillig akan avtale. AKAN, rus , alkohol, narkotika til å inngå avtale med Nordland fylkeskommune om et individuelt AKAN-opplegg. Å ta imot dette tilbudet er frivillig. Det skal være helt frivillig å ta testen og bedriften får ingen opplysninger om hvem som har Man må likevel inngå en avtale om bruk med Akan Hvis du skal bruke bombrikken på en ny bil senere kan du fryse den på Min side.. Hvis du ikke skal bruke bombrikken på ny bil senere kan du avslutte den på Min side.Du vil da få tilbake depositumet enten direkte på bankkonto eller så blir det trukket fra på sluttregningen hvis det er noe utestående på avtalen din

En avtale med en lege som de ansatte kan gå til når noe er galt med helsen, er ikke en godkjent bedriftshelsetjeneste i lovens forstand. En godkjent BHT er en verdifull hjelper i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Bruk den - og bruk den riktig Denne avtalen inngås mellom konsulent Nils Nilsen (heretter NN) og oppdragsgiver Bedriften AS (+ ev. kontaktperson hos oppdragsgiver) Omfang/endringer. NN tar på seg oppdraget med å bistå oppdragsgiver med følgende oppgaver: (Lag en noenlunde presis beskrivelse av oppgavene som skal løses)

AKAN - Bedriftshelsen : Bedriftshelse

UiOs egen AKAN- avtale. UNIVERSITETET I OSLO Notat Side 2 av 2 • Ansvar for oppfølging: Alle UiOs enheter, SiO og DNS. Studieavdelingen, Organisasjons- og personalavdelingen, Seksjon for HMS, samt verneorganisasjonen kan gi støtte ved behov. Videre fremdrift • Dato for iverksetting: 1.08.09 Klette, tidligere mangeårig Akan-medarbeider og nå representant i Akan-komiteen fra LO. - Høsten 2001 gjorde partene i arbeidslivet og regjeringen en avtale om ordningen 7 rus & avhengighet - nr 4 2003 AKAN 40 ÅR Networking à la Akan Akan Akan - Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani ble eta-blert i 1963, og er et. ALPR ledes av arbeids- og sosialministeren og har det overordnede ansvaret for IA-avtalen. Oppfølgingsgruppe for IA-avtalen. Det er etablert en partssammensatt oppfølgingsgruppe for IA-avtalen som har ansvaret for den løpende oppfølgingen av IA-avtalen og for å forberede drøftingene til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd Med vår AKAN-avtale håper Porsanger kommune på alles medvirkning til å etterleve målsettingen og følgelig reagere på enhvers beruselse i arbeidssammenheng. Avtalen innebærer at ingen skal få oppsigelse på grunn av rusproblemer uten at de har fått anledning til å rydd

Rusforebyggende arbeid - Universitetet i Osl

09.15 Hva er en individuell Akan-avtale? 10.00 Pause 10.15 Intervju med Nina Ellioth Kvamsdahl (som selv har vært på en Akan-avtale) 10.35 Refleksjon og spørsmål fra bordene 10.55 Innlegg ved Dag Vargset (driftsleder Universitetet i Oslo som selv har vært på en Akan-avtale og i dag er Akan kontakt) 11.15 Spørsmå Akan-avtale og i dag er Akan kontakt) 11.15 Spørsmål 11.30 Lunsj 12.15 Case presentasjon 12.30 Praksisnær aktivitet (hva bør med i en individuell Akan-avtale for å ivareta begge parters interesse?) 13.20 Pause 13.35 Hva er spesielt i forhold til spillproblematikk når en skal inngå en individuell Akan-avtale? V AKAN-avtale mellom . Saga Petroleum ASA (selskapet) og. NOPEF avd 24 & 68 (foreningen) §1. Innledning. Arbeidslivets Komite mot alkoholisme og narkomani (AKAN) er opprettet av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i erkjennelsen av at alkoholisme og narkomani er problemer som også griper inn i arbeidslivet Interne avtaler i selskapet, som overstyrer dette, vil alltid være ugyldige. Hvis en aksjonæravtale er urimelig, eller strider mot god forretningskikk, kan den bli erklært ugyldig, eller delvis ugyldig, i henhold til avtaleloven §36

Mal på samarbeidsavtale En samarbeidsavtale trenger ikke nødvendigvis ikke å inneholde økonomiske forpliktelser for partene. En samarabeidsavtale kan inngås i forbindelse med et arrangement, et prosjekt, et samarbeid mellom to bedrifter, foreninger eller forbund mm. I vår dokumentmal finner du det overordnede som bør, og kan være med i en samarbeidsavtale. I tillegg er det [ Samboerkontrakt - gratis maler. Vurderer du å flytte sammen med din kjære? Lite er så romantisk som å være nyforelsket og nyinnflyttede, og vi vil ikke være de kjipe folka som ødelegger idyllen, men vær klar over: selv i 2018 har dere færre rettigheter som samboere enn gifte par. Dette betyr at man ikke bare bør skrive en samboerkontrakt, men i tillegg bør skrive testamente. Klikk her for å laste ned den nye Word versjonen.DinSide tar ikke ansvar for feil i lovgjengivelsene. Hvis du vil lese lovtekstene anbefaler vi at du går til Lovdata på nett Avtalen kan for eksempel benyttes i dialog med en potensiell samarbeidspartner, utvikler eller produsent. Fortrolighetsavtalen er et viktig signal til den du møter om at informasjonen du legger fram er noe du ikke ønsker distribuert, og at det medfører et juridisk ansvar å signere på avtalen

Video: Konsulentavtale mal Fyll inn og bruk selv (2019

til å oppheve avtalen og ta hunden tilbake. 14. Denne avtalen og rettighetene som er blitt beskrevet kan ikke overføres ved salg, gave eller arv, og kan heller ikke overføres ved et skilsmisseoppgjør. Dersom oppdretter dør, bortfaller avtalen i sin helhet og hunden over-føres til fôrvert. 15 Se mal til Akan-avtale side 44. Ingen Akan-avtaler er like og innholdet må tilpasses den enkeltes situasjon og behov, problemets omfang og art, og arbeidssituasjonen 4 råd om sameie. Råd for deg som skal eie noe i sameie med andre (eierseksjonssameier behandles ikke her): 1. Inngå kontrakt. Sameieloven gjelder for alle sameiere. Det er imidlertid adgang til å inngå avtale som gjelder i tillegg til loven Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen e.. Aksjesalgsavtale Last ned aksjesalgsavtale fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

Akan-ressursperson, Akan-kontakt, Personkontakt) Begge parter forplikter seg til å følge sin del av avtalen i avtaleperioden. Justering av avtalen kan bli aktuelt underveis etter vurdering fra de involverte partene. Fastlege: _____ Fastlegen orienteres om Akan-avtalen. Sykmelding kan bare gis av fastlegen Her følger en rekke punkter og stikkord for å lette arbeidet med å strukturere en avtale. Du finner også en del engelske stikkord. Dette fordi mye av måten å sette opp avtaler på i Norge er inspirert av angloamerikansk avtalepraksis, og at en del ord og uttrykk derfor også blir brukt i avtalespråket Hva skal til for at en Akan-avtale fungerer i praksis? Alor Oslo og Akershus inviterer til alor nettverkstreff, tirsdag 18. sept. 2019 (09.00 - 15.00) i Oslo Militære Samfunds selskapslokaler (Myntegata 3, 0151 Oslo Avtalen utferdiges i to -2- eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. Ved underskrift av denne avtalen bekreftes det at innholdet i denne avtalen, Front sine forretningsvilkår, Forbrukerrådets retningslinjer for innholdstjenester og markedsføringslvoen, er lest og godtatt av begge parter

Kontrakter og avtaler - MAL: Vedlagt kan du laste ned en mal i Excel som hjelper deg å få god oversikt over bedriftens kontrakter og avtaler. Du kan selv tilpasse malen til behovene i den konkrete bedriften. I tillegg til selve malen inneholder vedlegget en arkfane EKSEMPEL som viser hvordan dette kan se ut for en bedrift «Fra bekymring til handling til akan-avtale - Hvordan få det til?» KoRus-Sør, Sørlandet sykehus/ARA og Akan kompetansesenter ønsker velkommen til nettverk for arbeidsliv og rus - alor Agder 16. oktober 2020, klokka 10.00 - 15.00, digital samling på zoom Progra Eksempel på avtale om firmabil Her får du en tilrettelagt mal på avtale om firmabil. Avtalen regulerer firmabil avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen dekker områder som service, forsikring, disposisjonsrett av kjøretøy, ansvar, verksted og eventuelle kostnadsfordelinger. Malen henviser også til beskatning etc. for bruk av firmabil. Tilgang til 10 valgfrie dokumente 5. Mal for arbeidsavtale 6. Innmelding i arbeidstakerregisteret. 1. Loven gir minstevilkår Som på mange andre områder der privatpersoner (her arbeidstakeren) skal inngå avtale med en profesjonell part (arbeidsgiver), inneholder arbeidsmiljøloven detaljerte regler om hva en arbeidskontrakt skal inneholde

Mal for frilanskontrakt. Men hvordan skal egentlig en frilanskontrakt se ut? Her gir vi deg en mal du kan følge. Husk å tilpasse innholdet til den enkelte avtale og klient. Bruk dette eksempelet som en mal du kan bruke for din egen virksomhet Beskrivelse Eksempel og mal på leie av bil. Som utleier eller leietaker av bil, så bør det foreligge skriftlig avtale på dette, slik at det formelle er på plass med tanke på forsikringer, utleiepris, service og vedlikehold etc. Med bruk av skriftlig leieavtale står også partene sterkere ved en eventuell konflikt.. Vår avtale i Wordformat er tilrettelagt for privatpersoner/firma som. Individuell Akan-avtale Velkommen til alor Oslo/Akershus nettverkssamling Tirsdag 6. september 2016 (09.oo - 15.oo) Sted: Oslo Militære Samfunds selskapslokaler (Myntegata3, 0151 Oslo tlf. 22421212) 08.30 Registrering 09.00 Velkommen 09.15 Hva er en individuell Akan-avtale? 10.00.

Vi bidrar med forslag til ditt prosjekt basert på maler og individuelt tilpassede avtaler. Hvilken avtaletype som skal inngås for ditt forskningsprosjekt kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert. Ta kontakt med Juridisk enhet i FoU for råd og veiledning NTNUs mal for Databehandleravtale - engelsk (.docx) Dersom NTNU kjøper flere tjenester fra samme leverandør, kan det enten inngås en databehandleravtale per tjeneste (se lenken over) eller en overordnet avtale. For de tilfeller hvor overordnet avtale er mest hensiktsmessig, har NTNU utarbeidet en egen mal Denne avtale gjelder fra den dato den er undertegnet, og i 1 - et år av gangen. Avtalen forlenges automatisk hvis den ikke blir sagt opp skriftlig av en av partene innen 3 - tre måneder før den utløper. Dersom avtalen misligholdes, kan begge parter si den opp med øyeblikkelig virkning

Avtalen ble evaluert på nytt høsten 2005, og den 14.12.2005 ble det inngått en ny intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv med varighet til 31.12.2009. 24. februar 2010 ble partene enige om en tredje IA-avtale, som varer fram til 31. desember 2013. 4. mars 2014 ble partene enige om en fjerde IA-avtale som varer fram til 31. desember 2018 Eksempel på avtale om hjemmekontor Flere og flere medarbeidere får tilgang til å benytte hjemmekontor gjennom sin arbeidsgiver. Her får du en enkel mal på hvordan en avtale om hjemmekontor kan være. Denne avtalen dekker omfang, varighet, oppsigelsestid, utstyrsbehov mm. Leveres som fil og kan tilpasses internt. Tilgang til 10 valgfrie dokumente eHåndboken for Oslo universitetssykehu

1 Avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær Følgende avtale er inngått mellom _____(mor) og _____(far Med forhåndsskifteavtaler menes avtaler mellom arvingene om fordelingen av arvelaters eiendeler på et senere skifte. Det er enighet i juridisk teori om at slike avtaler ikke rammes av forbudet mot salg og pantsettelse av ventende arv. Slike avtaler anses heller ikke som avkall på arv AKAN-avtalenutformes i nært samarbeid med nærmeste leder. Personkontakt Utpekes av den som går inn i AKAN-opplegget, og skal godkjennes av BHT og/eller Hovedkontakten. Personkontakten fungerer som en støttekontakt og har oppgaver i henhold til avtalen som blir inngått AKAN-utvalg (velges av Arbeidsmiljøutvalget, AMU Norsk filmforbund Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo Tlf. sentralbord: 21 52 33 80 (Betjent hverdager kl. 11.00-15.00) Org.nr. 971 480 23

 • Honda gressklipper pris.
 • Jomfrureiser geilo.
 • Wheat rabattkode.
 • Handy mit ps4 verbinden bluetooth.
 • Malanga deutsch.
 • Fronter høgskolen i lillehammer.
 • Corner pizza molde meny.
 • Brennevin typer.
 • Kokosolje mot fotsopp.
 • Forhold som kan bremse sosial mobilitet.
 • Sims 3 øyparadis.
 • Tanzraum mainz mainz.
 • Bob dylan wikipedia.
 • Fujifilm x100f test.
 • Hva skjer ved astmaanfall.
 • Refill saccosekk.
 • Vietnam befolkning 2017.
 • Roxette live 2017.
 • Stabekk turn.
 • Sunndal kulturskole.
 • Leserinnlegg aftenposten.
 • Nordland fylkesbibliotek.
 • Singletanz torsholt.
 • Old inn hildesheim fotos.
 • Smykker til den lille sorte.
 • Apollo glaspakete.
 • Fender jazz bass mexico.
 • Ringenes herre lydbog.
 • Chinese new year 2017.
 • Gummersbach veranstaltungen 2017.
 • Sortering spill.
 • Thomas alva edison oppfinnelser.
 • Møbelstoff metervare oslo.
 • Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse.
 • Jeep grand cherokee srt test.
 • Opel senator.
 • Intranet mary kay se.
 • Urea væske.
 • Lg oled55b6v wall mount.
 • Populære navn 1960.
 • Le miserable book.