Home

Aksjeloven forskrift

Spesialiserte advokater · Din sak i fokus · Landsdekkend

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6. 03.01.2018 nr. 7 Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om overgangsregler til lov 2011:10. 15.04.2011 nr. 401 Finansdepartementet §8-2b Forskrift om registrering og offentleggjering av mellombalansa Aksjeloven inneholder bestemmelser om hvordan aksjeselskapet skal organiseres. Øverste myndighet i selskapet er generalforsamlingen, hvor alle aksjeeierne har møterett. Normalt gir hver aksje én stemme under generalforsamlingen. Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer, og det kan også ha en eller flere daglige ledere

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 3. januar 2018 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd nr. 1 og 2 og annet ledd annet punktum Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Kongen gir forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. 0: Endret ved lover 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), 29 juni 2007 nr. 81.

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om aksjeselskaper

 1. aksjeselskaper (aksjeloven), lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), forskrift fastsatt i medhold av lovene, selskapenes vedtekter og instrukser. Kapittel 2
 2. Aksjeloven § 3-8 er endret på flere punkter fra 1. januar 2020. Fra 1. januar 2020 vil departements adgang til å gjøre unntak fra reglene i § 8-10 (ved forskrift eller enkeltvedtak) være begrenset til tilfeller som gjelder ansattes erverv av aksjer i selskapet
 3. § 3-8 - Tolkningsspørsmål vedrørende aksjeloven § 3-8 fjerde ledd § 3-8 - Unntaksregelen i aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6 §§ 2-7 og 10-12: Skatteposisjonen innbetalt kapital §§ 5-6 og 6-16 - Aksjelovgivningen og prosedyrer i generalforsamlinger §§ 6-11 og 8-10 - Aksjeloven §§ 6-11 og 8-10 og selskapsloven § 3-1
 4. Aksjeloven er endret på flere punkter i 2020, 2019, 2018 og 2017. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Allmennaksjeloven er også endret på en del punkter, dette behandles ikke i denne artikkelen

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

 1. Kongen kan gi forskrift om styreinstruks. I følge aksjeloven er det styret selv som fastsetter instruksen, fordi styret er nærmest til å vurdere hva som vil være hensiktsmessig arbeidsordning for akkurat dette styret. Styret kan da også endre eller fravike instruksen om det skulle være nødvendig
 2. Forskrift om midlertidig tiltak for hindre spredning av covid-19-utbrudd, Våler og Åsnes kommuner, Innlandet Norsk Lovtidend Avd. II ⏲3. november. Trår i kraft 02.11.2020 - 11.11.2020. Midlertidig forskrift om endring i forskrift om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften) Arbeids- og sosialdepartementet ⏲3. novembe
 3. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) (Lovdata) Lov om verdipapirfond (Lovdata) Lov om årsregnskap (Lovdata) Forskrifter. Verdipapirforskriften (Lovdata) Forskrift om verdipapirforetaks meldeplikt (Lovdata) Forskrift om innsendelse av flaggemeldinger mv. (Lovdata) Forskrift om overgangsregler, lov 2007:74, lov 2007:75 (Lovdata

Forskrift om unntak fra aksjeloven og allmennaksjeloven som følge av utbrudd av koronaviruset.pdf. Forskrift om unntak fra selskapsloven som følge av utbruddet av koronaviruset.pdf. Forskrift om unntak fra stiftelsesloven som følge av utbruddet av koronavirus.pdf. Forskrift om unntak frå samvirkelova som følgje av utbrot av koronaviruset.pd Stortinget vedtok i lov 16. juni 2017 en rekke endringer i aksjeloven. Blant endringene er at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven Oppheve forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (unntaksforskriften) kapittel 3 om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap Aksjeloven § 6-7. 2.6. Elektronisk oppbevaring av dokumentasjon. Det åpnes for elektronisk oppbevaring av selskapsdokumentasjon i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, forutsatt oppbevaringen anses betryggende. Departementet kan fastsette nærmere regler om hva som er betryggende i forskrift. Aksjeloven § 1-6. Allmennaksjeloven § 1-6. 2.7 Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven Morselskap i konsern Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene for terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett som en helhet

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate

Forskrift 2. juli 2015 nr. 1088 om våpeninstruks for politiet Kjøp Offentleglova; med forskrift; sist endret ved lov 22. juni 2018 nr. 83 fra 1. n Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 (lovdata.no) Statsråd 8. april 2020. Listen nedenfor viser forskrifter hjemlet i koronaloven som ble fastsatt i statsråd 8. april 2020 Forskrift om unntak fra redegjørelse om aksjeinnskudd . Terskelverdier for driftsinntekter og balansesum. For beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-gjelder følgende terskelverdier for . Utarbeidelse og oppbevaring. Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven , skal utarbeides og Aksjeloven en nyttig kilde til informasjon om hvilke regler aksjeselskapet må forholde seg til. Aksjeloven Ansatt. En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn Forskrift av 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og all-mennaksjeloven § 8-10, § 9, hjemler like-vel en viss adgang for at et aksjeselskap, uten hinder av begrensningene i aksjeloven § 8-10, kan stille sikkerhet i form av pant i selskapets faste eiendom ved erverv av aksjer i selskapet

Endringer i aksjeloven fra 1

Aksjeloven - regjeringen

Aksjeloven 1976 ble for øvrig tilpasset EUs selskapsdirektiver ved endringslov som trådte i kraft 1 januar 1996. Selvig-utvalget foretok de endringer i det forrige lovforslag som var nødvendige i henhold til Stortingsflertallets forutsetninger8. 5 NOU 1992: 29 s 17. 6 NOU 1992: 29 s 9 Ifølge aksjeloven kan Nærings- og handelsdepartementet i enkelte saker og ved forskrift dispensere fra finansieringsforbudet i § 8-10 (1). De siste to årene har departementet utviklet en liberal praksis hvor eiendomsaksjeselskaper etter særskilt søknad er gitt tillatelse til å pantsette sin eiendom eller yte lån i forbindelse med kjøp av aksjene i selskapet

Endringer i aksjeloven - KPM

Aksjeloven stiller strenge krav til styre og daglig leder. Med bakgrunn i Lovens krav blir det stadig viktigere å følge lover og regler rundt styrearbeidet. Rutineoppgaver må gjennomføres med stor nøyaktighet og er tidkrevende for daglig leder, styreleder, og andre med ansvar for styrearbeid Forskrift om krav til kassasystem er vedtatt Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Les me Oppkjøpsfinansiering - aksjeloven § 8-10. Finansiell bistand som selskapet yter til tredjepersons erverv av aksjer i selskapet, er regulert i aksjeloven § 8-10 med forskrift. Departementets forslag til endringer er ment å tydeliggjøre at bistanden skal være i selskapets interesse Eierskapet i et aksjeselskap fremkommer av aksjene. Aksjene gir aksjeeierne både rettigheter og plikter. Som aksjeeier har du for eksempel rett til å stemme på generalforsamlingen, og du har rett til å motta utbytte fra aksjeselskapet. På den annen side har du som aksjeeier plikt til å innbetale aksjekapitalen og opptre forsvarlig i din rolle som aksjeeier

Hos Nordnet kan du investere i aksjer direkte på de nordiske børsene, i tillegg til USA, Tyskland og Canada Kjøp 'Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v.) av 24. august 2017 nr. 1277, (lov om aksjeselskaper) av 13. Konsernunntak ved selskapsfinansierte erverv (aksjeloven § 8-10) Ved tredjepersons erverv av aksjer i selskapet, innebar den gamle regelen i aksjeloven § 8-10, med forskrift, at selskapet bare kunne yte finansiell bistand innenfor rammen av de midler som selskapet kunne benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1 - såkalt «fri egenkapital»

Som omtalt i våre artikler publisert 2. juli og 5. juli i år, har forslag til nye regler i aksjeloven vært til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Stortinget har nå vedtatt endringer i aksjeloven, og de fleste av disse endringene trer i kraft allerede fra 1. januar 2020. I denne artikkelen oppsummerer vi de viktigste endringene. Aksjeloven § 3-8: Avtaler med nærstående Dette. Sikkerhetsnivået for elektronisk signatur skal reguleres i forskrift. Revisorerklæring ved beslutning om kapitalnedsettelse til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte etter aksjeloven § 12-1 første ledd annet punktum nr. 1 (ved endring av foretaksregisterloven § 4-4 bokstav h)) Hovedregelen i aksjeloven, allmennaksjeloven, Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 731 om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Dette nyhetsbrevet oppdaterer tidligere nyhetsbrev Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner sist oppdatert 25. mars 2020.1. Unntak fra aksjelovene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsatt fredag 27. mars forskrifter med hjemmel i den midlertidige fullmaktsloven (koronaloven) som gjør at krav i aksjeloven, vedtekter eller instrukser om fysisk styremøte og. både aksjeloven § 3-8 (1) og (4) og regnskapsloven § 7-30b er selskaper som nærstående. Fysiske personer som nærstående vil kun bli omtalt summarisk. Det er ikke et mål å presentere en uttømmende liste over hvor bestemmelsene i aksjeloven § 3-8 eller regnskapsloven § 7-30b slår til. Det finnes også flere andre transaksjoner mel

7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon - Vigres

Kjønnskvotering i styrer, en form for kvotering der det er gitt regler om kjønnsfordelingen i styrer for å sikre en jevnere fordeling mellom menn og kvinner. I Norge gir lovverket regler om kjønnsfordeling i en rekke ulike typer styrer, både offentlige og private. Det stilles slike krav for blant annet styremedlemmene i private allmennaksjeselskaper, store samvirkeforetak, statsforetak. Endringene i aksjeloven § 8-10. En annen viktig endring i aksjeloven innebærer en oppmykning av mulighetene for såkalte selskapsfinansierte erverv, det vil si i hvilken grad kjøper kan benytte midler fra målselskapet til å finansiere ervervet. Oppmykningen gjelder kun aksjeselskaper Unntak fra aksjeloven § 8-10 • 4 (og et halvt) unntak fra asl. § 8-10: • Lovlige utdelinger av utbytte • Dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet • Forskrift nr. 1336 2007 §§ 3-7: Ansattes aksjekjøp • Forskrift nr. 1336 2007 §§ 8-12: Rene eiendomsselskaper • Strengt god tro-kra Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli kunne ikke morselskap velge bort revisjon, uavhengig av størrelse. Etter endringene kan morselskap velge bort revisjon såfremt konsernet som enhet er innenfor terskelverdiene. Dersom summen av driftsinntekter, balansesum og antall ansatte for alle selskapene i konsernet (fratrukket internomsetning/internt mellomværende i konsernet) er. Forslagene medfører endringer i en rekke lover, herunder aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, regnskapsloven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven. 1. er regulert i aksjelovene § 8-10 med forskrift

Aksjeloven § 3-8 har nå også fått en tilsvarende regel som i regnskapsloven § 3-5 hva gjelder et styremedlems innvendinger til årsberetningen eller årsregnskapet. Dette innebærer at også et styremedlem med innvendinger må signere redegjørelsen etter § 3-8, men da med påtegnet forbehold og med en nærmere redegjørelse for sine innvendinger Ved endringer i aksjeloven i 2013, ble aksjelovens § 8-10 om selskaps bistand til erverv av aksjer i selskapet endret. Tanken var at det skulle være en videre adgang til slik finansiell bistand. Ettersom den foretatte lovendring ikke hadde den ønskede effekt, er det nå sendt et nytt forslag på høring, hvor man tar sikte på en ytterligere oppmykning av regelverket

Arbeidet med elektronisk aksjonærbok - Revisjon og regnskap

Advokatvrk.no » Styreinstruks: Hva er det og hva bør den ..

flyttet fra aksjeloven til forskrift og inflasjonsjustert. Terskelverdien for driftsinntekter er hevet fra MNOK 5 til MNOK 6, terskelverdi for balanse-sum er hevet fra MNOK 20 til MNOK 23. Ikrafttredelse 2. mai 2018 Aksjeinnskudd som utelukkende gjø-res opp i penger, kan bekreftes av advokater og autoriserte regnskapsfø-rere Aksjeloven § 1-6 lyder da: § 1-6. Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon (1) Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge. Fram til en forskrift foreligger,. Aksjeloven forenkles - flere forslag på vent Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg KPMG I Prop. 112 L (2016-2017) lering i forskrift, men uten at det i forar-beidene er gitt nærmere føringer for hvor-dan denne reguleringen vil komme til å bli utformet Aksjeloven § 5-11 b gir aksjeeierne rett til å delta på generalforsamling ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, med mindre styret finner at det foreligger saklig grunn for å nekte. Deltakelse ved hjelp av elektroniske hjelpemidler kan likevel bare skje når deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte

Forsiden - Lovdat

Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjes Aksjeloven § 3-8 er endret på flere punkter fra 1. januar 2020. Gledelig er det at Regnskap Norge har fått gjennomslag for mange av våre innspill fra høringsrunden. Blant annet er vi blitt hørt på at det må presiseres i loven hvilke brudd på aksjeloven § 3-8 som kan medføre at avtalen blir ugyldig Styret vil blant annet være ansvarlig for pliktene som følger av aksjeloven § 6-14 fjerde ledd til å sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrift. Det er i aksjeloven § 6-15 første ledd også gjort forenklinger ved å gjøre daglig leders rapporteringsplikt teknoøytral, slik at underrettingen kan gis på andre måter enn i møte eller skriftlig bortfaller

Lover og forskrifter / Regelverk / Oslo Børs / Home - Oslo

Høring - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om

Terskelverdiene for revisjonsplikt justeres - Skatteetate

Høring - forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven samt ny forskrift som følge av Europaparlaments -og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital. Norges Banks brev til Justisdepartementet av 10. oktober 2007 Endring av aksjeloven Regjeringen følger opp fjorårets anbefalinger til endring i Aksjelovutredningen (NOU 2016:22) og foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. Særlig er det nok mange som hilser velkommen forslagene om større adgang til elektronisk kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærene Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. 0 Tilføyd ved lov 8 juni 2018 nr. 29 (ikr. 1 aug 2018 iflg. res. 8 juni 2018 nr. 827) Departementet kan gi forskrift om innhaldet i og organiseringa og omfanget av tilbodet om karriererettleiing. § 15-6 andre ledd skal lyde: Det er likevel foreldra til barnet som har rett til å velje privat skole, jf. § 2-1, samtykke Med konsern menes konsern etter aksjeloven § 1-3 tatt inn i forskrift til regnskapsloven § 7-30b. Den regulerer andre typer forbindelser enn i aksjeloven § 1-5, i regnskapsloven § 7-32 og § 7-45 og i ulike bestemmelser i skattelovgivningen. IFRS-definisjonen er dessuten lang og tungt tilgjengelig. Den foreslåtte regelen vil innebære at avtaler med langt flere parter må saksbehandles en

Video: Høring - Forslag til forenklinger i aksjeloven og

Aksjeloven får en ny bestemmelse i § 1-6 hvor kravene til dokumentasjon bygger på samme prinsipper som vi kjenner fra bokføringsloven. Sikkerhetsnivået for elektronisk signatur fastsettes i forskrift. Styret gis i tillegg hjemmel til å bestemme hvordan meldinger mv til aksjonærene skal gis,. Næringseiendom, Korona 2020 Ukens tips: Forslag om permanente teknoøytrale boliglover I forbindelse med koronaviruset trådte det den 9. april i kraft en midlertidig forskrift med unntak fra reglene om fysisk årsmøte og generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag Forskrift om tiltaks- og grenseverdier utfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid. I virksomheter hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier eller biologiske faktorer, må arbeidsgiver overholde de verdiene som er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier Vedtekt (eller statutt, forskrift) er en form for avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en organisasjon skal drives, en slags konstitusjon/grunnlov. Vedtektene spesifiserer oftest organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen og mer. Vedtekter oppstår i forbindelse med etablering av en organisasjon og fungerer da som.

Det legges i aksjeloven opp til et samspill mellom administrasjonen og styret, og styret må som et utgangspunkt kunne stole på rapporteringen fra administrasjonen. Imidlertid har styret ifølge asl. §6-12 (3) en selvstendig aktivitetsplikt og er ansvarlig for at de er godt nok opplyst om selskapets økonomiske stilling Norsk Lovkommentar gir deg oppdaterte lovkommentarer, forklaringer og tolkninger av paragrafer samt henvisninger til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og relevant juridisk litteratur

Endringer i aksjeloven 1

- forskrift 20. desember 1985 nr. 2272 om oppdrett av fisk på ferskvannslokalitet - forskrift 17. august 1989 nr. 808 om måling av volum i oppdrettsanlegg - forskrift 20. desember 2000 nr. 1397 om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften. Selv om oppbevaringstiden for regnskapsmateriale nå er fem år etter regnskapsårets slutt, er det fortsatt noe regnskapsmateriale og annen tilstøtende dokumentasjon som må oppbevares lenger. Her følger en oversikt over unntak som det er viktig å være klar over. Regnskapsmateriale Bokføringsforskriften 10 års oppbevaring etter regnskapsårets slutt: • Kjøpsdokumentasjon ved ny-, på. Rettsdata. Gyldendal leverer kvalitetsikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder.Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata Datatilsynet skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne -ilagt forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 10-3, jf. forskrift om overgangsregler til regler om ettergivelse og tvangsinnkreving av forsinkelsesgebyr i regnskapsloven av 02.10.2001 nr. 1132 § 4, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav

Aksjeloven § 6-4 (3) sier at når et selskap har flere enn 200 ansatte og det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling Forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 44 ; Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) av 13. juni 1997 nr. 45 : med endringer, sist ved lover av 10. april 2015 nr. 17 (i kraft 1. januar 2016), og av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2016) ; Forskrift om ansattes rett til repres Vår pris 299,-(portofritt). Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften - med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske.

Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 71 (i kraft 1. juli 2017) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsam Lovtolkning - aksjeloven § 8-10 Vi viser til brev 27. november 2019 fra Advokatfirmaet BAHR AS (BAHR), samt etterfølgende kontakt, hvor Nærings- og fiskeridepartementet er anmodet om å gi en tolkningsuttalelse om aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv. I brevet reises to spørsmål Aksjeloven får en ny bestemmelse i § 1-6 hvor kravene til dokumentasjon bygger på samme prinsipper som vi kjenner fra bokføringsloven. Sikkerhetsnivået for elektronisk signatur fastsettes i forskrift. Styret gis i tillegg hjemmel til å bestemme hvordan meldinger mv. til aksjonærene skal gis,. Logg inn. Cart. 0 Handlekur I forskrift er det på nærmere vilkår gjort unntak fra forbudet for «single purpose eiendomsaksjeselskap» og aksjeprogrammer for ansatte. Aksjeloven § 8-10 fremstår som unødvendig streng, ikke minst siden andre beskyttelsesregler ivaretar de samme hensyn som aksjeloven § 8-10 er ment å ivareta, slik som vern av kreditorer,.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette unntak fra reglene i denne paragraf. § 4-4. Krav til melding (1) Melding etter § 4-2 skal inneholde opplysninger om: navn på den meldepliktige, bakgrunn for meldingen, navn på utsteder, beskrivelse av det finansielle instrumentet, type transaksjon, tidspunkt og marked for transaksjonen En detalj kan nevnes i tillegg: Opplysninger om tidligere aksjonærer skal oppbevares i ti år, denne bestemmelsen er videreført uendret i aksjeloven § 4-7. • Forskriftsregulering: Lovteksten åpner for ytterligere krav i forskrift, for eksempel sikkerhetsnivået for elektronisk signatur

aksjeloven. Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020. Av: Nina Skumsrud; Skumsrud, fagsjef NEF Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020 Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli Endringer i aksjeloven trer i kraft. De fleste av de vedtatte endringene i aksjelovgivningen trer i kraft 1. juli 2017. Forskrift om delt ikrafttredelse finner du her. Vårt tidligere nyhetsbrev om regjeringens forslag til endringer i aksjelovgivningen finner du her. Skrevet av Styrets ansvar og plikter har blitt mer detaljert beskrevet, og det har blitt langt enklere å fastslå om man har overtrådt lovbestemte plikter. Der det i forrige utgave av aksjeloven var under 10, litt «runde paragrafer» om styrets og ledelsens ansvar, innførte aksjeloven av 1997 et eget kapittel 6 med 35 ganske konkrete paragrafer Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Alle innsendingspliktige virksomheter skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli Søkeresultater for Aksjeloven med kommentarer - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Endringer i aksjeloven. Les mer om hvordan blant annet utbyttereglene er forenklet. I tillegg er det gitt adgang til å gi forskrift om unntak for kravet om redegjørelse ved tingsinnskudd, og det vil også bli gitt anledning til å utarbeide stiftelsesdokumenter elektronisk i Foretaksregisteret i aksjeloven og allmennaksjeloven. Det er bl.a. inntatt nye §§ 14-11a (Særlige regler for likedelingsfisjon) Forskrift om endring i forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper - Den 21. juni 2011 ble det inntatt et nytt kap. 6 (vedrørend Det er gitt regler om kapitaldekning bl.a. i forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner, forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner og verdipapirforetak, forskrift 17. juli 1996 nr. 780 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, forskrift 19. 21. april 2017 kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til forenklinger i aksjeloven. Formålet er ifølge næringsminister Monica Mæland å skape ett regelverk som legger til rette for næringsvirksomhet, og er enklere for bedriftene. Utgangspunktet for forenklingene som nå er foreslått, er rapporten fra aksjelovutvalget til Nærings- og fiskeridepartementet, som bl Aksjeloven § 8-10 forbyr som et utgangspunkt målselskapet å stille midler til rådighet eller stille sikkerhet for oppkjøp av aksjene i selskapet. Nærings- og handelsdepartementet kan dispensere fra forbudet og det er gitt unntak fra forbudet i forskrift

Forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i AS og ASA. Regjeringen har gitt forskrift om unntak fra regler om fysiske møter i AS og ASA. Les mer. Regjeringen har fremmet forslag om endringer i aksjelovgivningen, blant annet i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv , krus Tallerkener Dbsrr Fotoalbum Smykkeskrin Bestik Min frste Flagstnger Sparebsser Smykker. Barnedb hvor meget remington 700 salg salg turklr barn gjerdestolper til salgs kona elbil pris gavekort senter forslag til julehilsener hvordan f fred

Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v.) av 24. august 2017 nr. 1277 - spiral, Norsk, 202 AKSJELOVEN. Med virkning fra 1. januar 2020 er forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 (den såkalte unntaksforskriften) opphevet, og det finnes ikke lengre et særskilt unntak for å stifte pant i den faste eiendommen til et eiendomsselskap Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 Les mer Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven med hjemmel i koronalove

Aksjeloven og allmennaksjeloven har i dag regler om registrering av aksjeeierbok eller aksjeeierregister i et verdipapirregister med innsynsrett for enhver. ref. endringsdirektivet artikkel 3b nr. 6 kan gjennomføres i forskrift. En henvisning til slik forskrift bør inntas i allmennaksjeloven Søk: 'Forskrift av 22. januar 1997 nr. 34 om saksbehandling og kontroll i byggesaker (Kommuneloven) [med endringer, sist ved lov av 29. august 2001 nr. 1070 ] Alle som tilbyr bilvask i næringsøyemed må oppfylle de generelle kravene som gjelder med hensyn til:- Skatt og avgifter (Skatteloven, Merverdiavgiftsloven)- Regnskap og bokføring (Regnskapsloven, Bokføringsloven m.m.)- Selskapslovgivning (aksjeloven m.m.) I tillegg må følgende krav tilfredsstilles: Det skal foreligge gyldig utslipps/påslippstillatelse

 • Rullebrett med motor.
 • Infra sopp og algedreper.
 • Hvordan introdusere smokk.
 • Nedrustningsavtale definisjon.
 • Verdensrekord sauna.
 • Der preis ist heiß karten.
 • Værradar andenes.
 • Yt restitusjonsdrikk sunt.
 • When does markets open.
 • Hvilke land renner volga gjennom.
 • Samsung galaxy tab s2 9.7 4g.
 • Har nina jensen barn.
 • Lue med øreklaffer voksen.
 • Wohnungen dorfchemnitz bei zwönitz.
 • Fjernsynet.
 • Mit dem mountainbike den brocken hoch.
 • Shaq height.
 • Eksotiske reisemål sommer 2018.
 • Naruto shippuden staffel 20 deutsch stream.
 • A wrinkle in time book.
 • Hip hop wettkämpfe 2018.
 • Pedestrian crossing.
 • Idrett og helse problemstilling.
 • Klokkereim 18mm.
 • Eidsverket grisebingen.
 • Hjemmelavet ingefær shot.
 • Campingvogn utstyr nettbutikk.
 • Hotspot shield.
 • Hvordan blir stein til.
 • Skiskyttergevær pris.
 • Marienkirche danzig taufbecken.
 • Læreren som den signifikante andre.
 • Pokemon charaktere spiele.
 • Zodiac pro boat.
 • Hip hop tanzschule geesthacht.
 • Tobb advokat trondheim.
 • Unfall hoetmar.
 • Audi a8 w12 specs.
 • Immigrere og emigrere.
 • Erysipelas legg.
 • Wilhelma tageskarte gutschein.